Kategori: Nyheter


Replikk søker nye redaksjonsmedlemmer!

Replikk er et uavhengig, tverrfaglig, ikke-kommersielt tidsskrift.
Redaksjonen består hovedsakelig av mastergradsstudenter ved HF og SV –
fakultetet, hvis oppgave ikke er å fremheve seg selv – men
bidragsyterne.

Vi tilbyr nyttige erfaringer om drift av tidsskrift og
organisasjonsvirksomhet. Du vil få oppfølging og opplæring underveis.
Vi ønsker at Replikk skal være hyggelig og faglig engasjerende sted å
være for alle redaksjonsmedlemmer.

Replikk kommer ut to ganger i året. Hver utgivelse feires med
slippefest i Bergen.

Når fagidioti fører til at akademia ikke klarer å nå ut til
offentligheten, skal Replikk presentere akademiske artikler som er
aktuelle og spennende. Tidsskriftet er en felles arena for unge
akademikere, skribenter og kunstnere. Replikk skal gi plass for
formidling av prosjekter og gi mulighet for skrivepraksis.
Publikasjonene legges merke til – derfor er Replikk et unikt forum,
både for deg som vil bli oppdatert, og for deg som vil oppdatere.

Hvert nummer tar opp ett bestemt tema, som blir belyst fra
forskjellige vinkler. Vi gjør dette for å vise at ett fag aldri har
det ene, riktige svaret, men at tverrfaglighet er en nødvendighet. I
tillegg til fagartikler, trykker Replikk kunstbidrag innefor en rekke
kunstsjangre. På denne måten blir bredden i hvordan ideer og temaer
presenteres enda større.

VIL DU VÆRE MED Å TA LANDETS BESTE STUDENTTIDSKRIFT TIL NYE HØYDER?
Ta kontakt på med undertegnede på olejmoe@yahoo.no dersom dette er av interesse. Vi søker medlemmer fortrinnsvis på masternivå fra SV- og HF-fakultatet ved UIB og studenter fra Kunsthøgskolen.

Slippfest tirsdag 18. november på Logen

Slippfesten er på Logen, tirsdag 18. november kl 19:30. For Replikk nr 26. Temaet for slippfesten er Amerika.

Sier vi Amerika mener vi ofte USA, og sier vi amerikanere mener vi enda oftere folk fra USA. Åpenbart er dette feil. Vi gjør det uansett. Hvorfor? Vi har Latin-Amerika. Og Nord-Amerika. Og Sør-Amerika. Amerika er mangt. Kontinent, ide, symbol. Permafrost, ørken, fjell, tropisk regnskog. Fra hvit over brunt til svart. Vi kan dele det opp så mye vi vil. Ordet forblir: dette langstrakte stykke land, opprinnelig, oppdaget, oppfunnet, påtvunget, gammelt og ungt, er det noe i seg selv? Hva var Amerika og hva er det? Hva betyr Amerika for oss? Og hvem er disse amerikanerne egentlig?

Til å svare på dette har vi invitert Morten Strøksnes, Frode Grytten, Lene Johanessen og Gisle Selnes. Vi åpner dørene 19:30, Losjen, Bergen.

Kl 19:45 avsløres vinneren av Replikks Tekstkonkurranse med temaet Fagkritikk (se http://www.new.facebook.com/event.php?eid=42401432000&ref=mf). Et medlem fra juryen vil overrekke premie og si noen ord om teksten. Replikk vil takke for juryens arbeid og si noen ord om redaksjonens tenker bak prosjektet «Fagkritikk».

Kl 20: 00 Ebbe Dam Meinild vil si noen ord på vegne av redaksjonen i Replikk om arbeidet med temaet Amerika, og introdusere våre paneldeltagere,

Kl: 20: 05 innlegg og samtale/debatt om Amerika.

Kl: 21 åpnes det for spørsmål fra salen. (Vi kan evt ta en 10 min pause før denne delen – Ebbe og paneldeltagere bestemmer) Kl: 21:15/21:30 tar vi en pause, der en kan strekke på bena, mingle, kjøpe øl og diskutere høylytt!

Deretter braker det løst igjen rundt kl 22: 00 med yndlingene Walt Whitmen

(se og hør http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=306400337 eller http://www.facebook.com/group.php?gid=12963190563)

Tema Replikk 27 – TIDSÅND

Temaet for det neste nummeret av Replikk er TIDSÅND.

Har tiden sitt eget uttrykk?

Er det mulig å tematisere en tids ånd?

Og hvordan defineres vår forståelse av en bestemt tidsepoke?

Tidsånd er et konsept som beskriver tid gjennom hva som betegnes som kulturell og/eller intellektuell dominans i en bestemt tidsepoke eller i en spesifikk tradisjon. Tidsånd som tema åpner derfor opp for spørsmål om hva vår samtid er, og hvordan forståelse av tid oppstår.

Det er noe ‘uavgjørbart’ ved å være samtidig med fenomenet som skal forstås.

Tidens uttrykk er vanskelig å gripe i sin samtidighet og blir ofte (om)definert i ettertid. Er det mulig å si noe om nåværende tidsånd(er) uten å ha en temporal distanse til dem? Hva er vår tidsånd?

I lys av vår samtidsforståelse, hvor de store fortellingers tid beskrives som er forbi, stiller vi spørsmålet: er det fremdeles mulig å operere med en forestilling om en tidsånd?

I neste nummer av Replikk ønsker vi å utfordre rådende oppfatninger av bestemte historiske tidsforståelser. Vi ønsker tekster som presenterer hva som beveger seg innenfor ulike tidsepoker, innen kunst og kultur, samtidig som vi ønsker å skape debatt om hva som kjennetegner vår egen tid.

Replikk tar imot bidrag av alle sjangere og kategorier: artikler, essays, oversettelser, intervju, kortprosa, poesi, illustrasjoner, fotografi osv. Alle innsendte tekster vil få seriøs skriftlig tilbakemelding fra vår redaksjon. Bidragsytere som velges ut til publisering, vil dra nytte av konkrete redaksjonelle innspill til form og innhold i teksten.

Vi legger spesielt vekt på å fremme unge skribenter, men slipper også til etablerte forfattere. I tillegg til artikler og essay trykker Replikk kunstbidrag innenfor en rekke sjangre, som litteratur, foto, malerier, tegninger m.m.

FRIST: 15. februar 2009.

Replikk drives av studenter fra det samfunnsvitenskapelige og humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen og Kunsthøgskolen i Bergen. Replikk er et uavhengig og ikke-kommersielt tidsskrift, og kommer ut to ganger i året. Hver utgivelse feires med slippefest i Bergen.

For nærmere beskrivelse av våre retningslinjer for tekst se vår nettside www.replikk.uib.no

LEDER

Replikks redaksjon har, like forutsigbart som at årstidene skifter, mistet noen av sine erfarne redaksjonsmedlemmer, og fått noen nye. Kanskje nettopp fordi Replikk preges av denne konstante gjennomstrømningen av nye driftige og engasjerte studenter låses Replikk sjelden fast i gamle spor, men revitaliseres og utvikler seg i stadig nye retninger. Samtidig forsøker vi å bevare og bygge videre på de visjoner og den innsatsen som tidligere redaksjoner har lagt ned.
 
Også i dette nummeret av Replikk leverer vi tekster av høy akademisk kvalitet. Vi har hentet tekster både fra de unge og lovende, og fra mer rutinerte skribenter. Som ellers finner du at vi kretser rundt et bestemt tema. Denne gangen er temaet Amerika, og vi har stilt enda strengere krav enn tidligere til skribenter rundt temavalg. Dette, nettopp fordi du som leser skal vite akkurat hva du får – tekster om Amerika.
 
Er AMERIKA en tilstand heller enn et kontinent? Vi har latt oss fascinere av dette spørsmålet, og drivkraften bak denne utgaven har vært ønsket om å formidle andre fortellinger om Amerika, stemmer som vanligvis ikke når frem i det offentlige ordskiftet. Våre skribenter har tatt oppgaven. I den store utvandringen til Amerika hvor Den gamle verden ble forlatt, representerte dette kontinentet en drøm om et bedre liv i immigrantenes søken etter lykke. Amerika fremstod som manifesteringen av en europeisk visjon, en ny verden – et mulighetenes landskap. Amerika er noe mer enn USA, både i sin geografiske, språklige og kulturelle utbredelse. Amerika er ikke bare subprime-lån og finanskrise, presidentvalg og kampen mot terror.
 
Søken etter, og utfordringen av, de rådende oppfatninger om Amerika(er) foregår i dette nummeret gjennom andre linjer, på skråplanet og via omveier – hele tiden drevet fremover av overbevisningen om at det fortsatt finnes flere fortellinger om Amerika…
 
FAGKRITIKK har vært et av akademias særpreg, men hvilke kår har den i dag? I etterdønningene av kvalitetsreformens gjennomstrømningsproblematikk har Replikk ønsket å sette søkelyset på fagkritikkens virksomhet og betingelser. Gis det rom for kritisk ettertanke rundt eget fag i en studiehverdag preget av strengere krav om effektivitet og studieprogresjon? For å mobilisere studenter til selv å reflektere rundt disse problemstillingene, utlyste vi en tekstkonkurranse med temaet fagkritikk. På vegne av redaksjonen vil vi med dette gratulere vinneren av konkurransen.
 
Her finner du også teksten Ha mot til å kritisere faget ditt, der Helge Jordheim på oppfordring av Replikk drøfter fagkritikk i lys av Kants dannelsesideal. Vi vil også benytte anledningen til å takke vår høyst kompetente jury som kastet glans over prosjektet ved å ta seg tid til å lese gjennom de innsendte bidrag og kåre en vinner. Takk til Frode Molven, Cathrine Holst, Erling Sandmo, Hilde Sandvik, Bjørn Christer Ekeland og Anne Lise Fimreite.
 
KUNSTBIDRAGET Yellow Swans er et samarbeid mellom Replikk og det abonnementsbaserte fanzineprosjektet Distribusjon. Du finner det som et eget hefte bakerst i tidsskriftet.
God fornøyelse!
 


 
 

Theme Replikk 27 – Spirit of the time

SPIRIT OF THE TIME Replikk #27 The theme for the next issue of Replikk is SPIRIT OF THE TIME. Has time its own expression? Is it possible to theme the spirit of the time? And how is our understanding of a specific time epoch defined? Spirit of the time is a concept in which time is described through what seems to be the cultural or/and intellectual perspectives that are dominant in a specific time epoch or tradition. Spirit of the time as a theme presents questions regarding what our ‘contemporary’ is, and how our understanding of a time comes to be. The expression of the time is a phenomena hard to grasp in its contemporaneity and is often defined (and redefined) when time has passed. Is it possible to say anything about the spirit of the time that exists now without having a temporal distance to it? What is our spirit of the time now? By looking at our contemporary way of understanding, in which the time of the great narrative is passed, we are asking the question: is it still possible to work with the concept of a spirit of the time? In the next issue of Replikk we wish to challenge the leading opinions of certain historical understandings of time. We would like texts that present what is happening in different time epochs in art and culture, and at the same time we wish to create a debate surrounding what constitutes our own time. Replikk will accept all genres: articles, essays, translations, interviews, short texts, poetry, photography etc. All submitted material will receive considerable written feedback from our editors. Submissions that are chosen to be published will receive concrete suggestions concerning the content and form of the text. We are especially hoping to put forth young writers, but we would also like to print texts of established writers. In addition to articles and essays Replikk also prints art in various genres such as literature, photos, drawings etc. Deadline: February 15th, 2009 Replikk is run by students from the faculty of social siences and the faculty of humanities at the University in Bergen, and Bergen National Academy of the Arts. Replikk is an independent and non-commercial journal that produces two issues per annum. Each release is celebrated with a public release party in Bergen. For further description of our guidelines for texts please check out our web site at www.replikk.uib.no.

Next page →
← Previous page