Bidrag

Til hver nye utgave av Replikk” ønsker vi både faglitterære og skjønnlitterære tekster som er relaterte til det aktuelle temaet. Replikk” tar imot bidrag av alle sjangere og kategorier: Artikler, essays, oversettelser, intervju, bokanmeldelser, kortprosa, poesi, illustrasjoner, fotografi, og andre kunstbidrag. Tyngden ligger likevel på akademiske artikler og essays fra fagområder innen samfunnsvitenskap og humaniora, men vi vurderer gjerne bidrag fra andre fagfelt også.

Alle innsendte tekster får skriftlig tilbakemelding fra vår redaksjon. Tekster som velges til publisering vil dra nytte av konkrete redaksjonelle innspill på tekstens form og innhold.

Ved innsendelse av skjønnlitterære bidrag er forfatteren i større grad fri til å bestemme format. Når det gjelder innsending av kunstbidrag, ønsker vi at du legger ved en tekst som beskriver og kontekstualiserer bidraget. Førsteutkast for kunstbidrag kan på samme måte som tekstbidrag være en idé- eller prosjektbeskrivelse. Kunstbidrag som belyser temaet for tidsskriftet prioriteres, men vi vurderer også bidrag utenfor tematikken. Dersom du er interessert i å  illustrere andre tekster i tidsskriftet, kan du sende mail til kunstredaktør der du legger ved eksempler på arbeid eller lenke til nettside. Retningslinjene under gjelder akademiske tekster.

Bidrag eller spørsmål sendes til tekst@tidsskriftetreplikk.no

 

Retningslinjer for akademiske tekster:

Første gang teksten sendes inn kan den være en helt ferdig tekst, et førsteutkast eller en idébeskrivelse. Førsteutkast må minimum inneholde en kort prosjektbeskrivelse og en oversikt over planlagte hovedmomenter. Etter å ha vurdert bidraget ditt, sender redaksjonen deg en skriftlig tilbakemelding per e-post.  Dersom redaksjonen vedtar å trykke ditt bidrag vil det gå gjennom minst to runder med tilbakemeldinger før det endelig publiseres.

Etter at ferdig tekst er mottatt, forbeholder redaksjonen seg retten til å foreta mindre språkvask og korrektur på antatte bidrag uten forfatterens godkjennelse. Redaksjonen forbeholder seg også førsteretten til å bruke innsendt materiale; publisering av artikler andre steder skal derfor godkjennes av redaksjonen.

Vanlig kutyme er å sende ønsket antatt tekst til ett tidsskrift om gangen. Replikk” forventer at dette overholdes, så vennligst informer oss dersom du har sendt artikkelen til flere tidsskrifter.

 

Manuskriptmal:

For akademiske artikler gjelder følgende mal:

  • Lengde: Manuskriptet skal være på 2500-4000 ord.
  • Ingress: Artikkelen skal innledes med en kort og poengtert ingress som utheves.
  • Sitater i anførselstegn («»). Sitater på mer enn tre linjer markeres med innrykk.
  • Fotnoter: Alle referanser skal føres i fotnoter og i litteraturliste. Vi ønsker ikke parenteshenvisninger i teksten. Fotnotene skal ha arabiske tall.

 

Eksempel på litteraturliste:

    • Bauman, Zygmund (1993): Postmodern Ethics. Oxford and Cambrige: Blackwell Press.
    • Daugstad, Gunnlaug (2000): «Slektskap og jord i ei vestnorsk bygd», i Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Er blod tykkere enn vann? Bergen: Fagbokforlaget.
    • Letvik, Håkon (2014): «Reklamemann ble forsøkt vervet av KGB – gikk til politiet». Aftenposten, 21. mars. (lest 22. mars 2014): http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Reklamemann-ble-forsokt-vervet-av-KGB—gikk-til-politiet-7510468.html

 

Takk for ditt bidrag!

Alle som blir publisert i Replikk” vil motta to stk. tidsskrift samt invitasjon til slippfest som takk for bidraget.

1 thought on “Bidrag

Legg igjen en kommentar